Isolation Transformer 115V-230V Automatic

Isolation Transformer 115V-230V Automatic

Ref: IT3600/115/230A
752.85


Quantity:  

This model will automatically switch to 115 V or

230 V depending on input voltage.

 

Supply 88 V – 130V: switches to 115 V

Supply 185 – 250 V: switches to 230 V